Sjöbodsförslag A4, D5 & D6, nytt förslag publicerat

Bakgrund sjöbodar

2013 skulle vi eftersträva strandnära sjöbodslägen, nästan med ytterpålarna nere i vattnet.

2014 fick vi inte ta nya stränder i anspråk, utan man godtog endast förtätning av redan befintlig sjöbodslängor. Vi ritade nya förslag som i höstas gick till SBK/FK för förhandsbesked

2015 gäller samma, men synen på strandskydd skärps och i januari krävde SBK att vi krymper bodarna till 3 – 4 m² och vi har skissat nya förslag.

Idag fick vi se en ny strandskyddskarta där strandskyddat område nu utökats bl.a vid Körsbärsviken och vid Solviken.

 

Sjöbodar område A

Bifogat sjöbodsförslag A4 för området nära AK-bryggan är nu klart för att presenteras. Sjöbodsgruppen har granskat och Peter Claussen har upprättat formella ritningar som krävs för en vidare ansökan. SBK har förhandsgranskat idag och anger att förslaget kan ev. godkännas, men vi måste motivera väl varför vi lägger oss inom strandskyddat område.

Antalet bodar är lagt efter det maximala antalet som får plats i detta läge. Behovet är kopplat till vilka andra sjöbodslägen vi får godkända.

Personligen tycker jag A4 ger praktiska bodar som man passerar på väg till och från båten och att utformningen med nivåskillnader och vinklingar kan bli en intressant bebyggelse på ön.

Vid ev. bakslag får vi som plan B dra in bodarna innanför strandsskyddslinjen längs berget vid rampen där vi nu lägger småbåtar.

Sjöbodsförslag D5 / D6

Relativt den version sjöbodsgruppen fått för en vecka sedan, så har nu justeringar gjorts efter att samtalat med SBK.

– Den inre boden fick också minskas pga ändrad strandskyddslinje

– Ytterligare åtgärder införda för att kunna få det stora altandäcket i Solviken godkänt.

Förmodligen har förslaget goda möjligheter att gå igenom i den form det nu ligger.

 

Länk: http://storavarholmen.se/?page_id=1386

Årsmöte 26 februari

STORA VARHOLMENS HAVSBADSKOLONIFÖRENING

kallar sina medlemmar till stadgeenligt årsmöte torsdagen den 26 februari 2015

kl. 18.30 (mötet startar 19.00) i Backa Folkets Hus, Granåsgatan 2, Hisings Backa.

Fullmakt ska registreras innan mötet öppnas.

 

 1. DAGORDNING Mötets öppnande.
 2. Fastställande av dagordning.
 3. Närvarolista samt registrerade fullmakter.
 4. Val av ordförande att leda mötet.
 5. Val av protokollförare.
 6. Val av två justerare tillika rösträknare.
 7. Fråga om kallelse skett i behörig ordning.
 8. Styrelsens förvaltningsberättelse.
 9. Ekonomisk redovisning och fastställande av balansräkning.
 10. Revisorernas berättelse.
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 12. Beslut i anledning av föreningens över- eller underskott enligt balansräkningen.
 13. Motioner och Propositioner (Sänds per mail).
 14. Förslag till arbetsplan samt fastställande av budget för 2015.
 15. Val av
  1. Vice Ordförande på 2 år                     (Birgitta Röströms mandat utgår)
  2. Ordinarie ledamot på 2 år                   (Gerd Polheimers mandat utgår)
  3. En suppleant på 2 år                (Hans Nordströms mandat utgår) 
  4. Föreståndare på 1 år                (Lennart Onsholms mandat utgår)
  5. Revisor på 2 år                        (Berit Rexons mandat utgår)
  6. Val av revisors suppleant på 1 år        (Dick Stockelbergs mandat utgår)
 16. Val av ombud till centralföreningen FGK.
  1. Ordinarie på 2 år                     (Carin Bengtssons mandat utgår)
  2. Suppleant på 1 år                    (ur styrelsen)

Årsmötet kan överlåta åt styrelsen att utse dessa.

 1. Val av fyra medlemmar i Fritidskommittén.
 2. Val av två medlemmar i Valberedningen fram till årsmötet 2016.

            (Gerd Eneskans och Sven Jacobssons mandat utgår).

 1. Information från styrelsen.

            Kalender och aktiviteter

 1. Övriga frågor
 2. Mötet avslutas

 

TA MED HANDLINGARNA TILL ÅRSMÖTET. Mötet börjar med att vi serverar kaffe och kaffebröd.

Bilagor:

 1. 1.        Styrelsens förvaltningsberättelse
 2. 2.        Ekonomisk redovisning
 3. 3.        Revisionsberättelse
 4. 4.        Motioner, propositioner
 5. 5.        Förslag till arbetsplan och budget för 2015
 6. 6.        Valberedningens förslag till nya ledamöter för 2015
 7. 7.        Kalendarium
 8. 8.        Färjetrafik, turlista 2015
 9. 9.        Blankett fullmakt

Dokument

http://storavarholmen.se/?ai1ec_event=arsmote-3&instance_id=4069

Färjan ”Silvana”

Färjan ”Silvana” kör en extra tur nu på lördag 17:e januari till Stora Varholmen om ni vill se till er stuga nu efter stormen.

–             Kl. 10.00 från Hjuvik

–             Kl. 13.30 retur från Varholmen.

Stora Varholmen på Facebook

Jag har nu skapat en stängd Facebook grupp för oss på Stora Varholmen.

Följ länken https://www.facebook.com/home.php#!/groups/721721581234273/

För att ansöka för att följa denna sida. Fördelarna är många, bla att du kan kommentera händelser, få upp evenemang, lägga upp foton och få in information som händer på facebook sidan på din egen tidslinje.

 

Välkommna

Anders Polheimer

Information från stryrelsen

INFORMATION FRÅN STYRELSEN,

Hej,

Glöm inte arbetsdagen Lördag den 6 September kl 11.00-15.00

I höst gör vi en ny insatts i branddammen så du som har höga stövlar tag gärna med dessa.
Övriga insatser är bland annat;
· Underhåll på P-Platserna i Hjuvik
· Gallring i Körsbärsdalen, Båtuppläggningsplatsen, Maria-toppen
· Färdigställa taket på dansbanan.
· Flottar o trappor på badplaster
· Allmän renhållning och klippning utmed våra vägar.
Medtag lämpliga redskap, verktyg (gärna motorsåg om du har och kan såga).
Fika blir det som vanligt.

Bygglov,
Du som fått bygglov och färdigställt din byggnation lämna en kopia på ritning/revisionshandling till Birgitta för föreningens arkiv.

Vänliga Hälsningar

Styrelsen