Årsmöte 26 februari

STORA VARHOLMENS HAVSBADSKOLONIFÖRENING

kallar sina medlemmar till stadgeenligt årsmöte torsdagen den 26 februari 2015

kl. 18.30 (mötet startar 19.00) i Backa Folkets Hus, Granåsgatan 2, Hisings Backa.

Fullmakt ska registreras innan mötet öppnas.

 

 1. DAGORDNING Mötets öppnande.
 2. Fastställande av dagordning.
 3. Närvarolista samt registrerade fullmakter.
 4. Val av ordförande att leda mötet.
 5. Val av protokollförare.
 6. Val av två justerare tillika rösträknare.
 7. Fråga om kallelse skett i behörig ordning.
 8. Styrelsens förvaltningsberättelse.
 9. Ekonomisk redovisning och fastställande av balansräkning.
 10. Revisorernas berättelse.
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 12. Beslut i anledning av föreningens över- eller underskott enligt balansräkningen.
 13. Motioner och Propositioner (Sänds per mail).
 14. Förslag till arbetsplan samt fastställande av budget för 2015.
 15. Val av
  1. Vice Ordförande på 2 år                     (Birgitta Röströms mandat utgår)
  2. Ordinarie ledamot på 2 år                   (Gerd Polheimers mandat utgår)
  3. En suppleant på 2 år                (Hans Nordströms mandat utgår) 
  4. Föreståndare på 1 år                (Lennart Onsholms mandat utgår)
  5. Revisor på 2 år                        (Berit Rexons mandat utgår)
  6. Val av revisors suppleant på 1 år        (Dick Stockelbergs mandat utgår)
 16. Val av ombud till centralföreningen FGK.
  1. Ordinarie på 2 år                     (Carin Bengtssons mandat utgår)
  2. Suppleant på 1 år                    (ur styrelsen)

Årsmötet kan överlåta åt styrelsen att utse dessa.

 1. Val av fyra medlemmar i Fritidskommittén.
 2. Val av två medlemmar i Valberedningen fram till årsmötet 2016.

            (Gerd Eneskans och Sven Jacobssons mandat utgår).

 1. Information från styrelsen.

            Kalender och aktiviteter

 1. Övriga frågor
 2. Mötet avslutas

 

TA MED HANDLINGARNA TILL ÅRSMÖTET. Mötet börjar med att vi serverar kaffe och kaffebröd.

Bilagor:

 1. 1.        Styrelsens förvaltningsberättelse
 2. 2.        Ekonomisk redovisning
 3. 3.        Revisionsberättelse
 4. 4.        Motioner, propositioner
 5. 5.        Förslag till arbetsplan och budget för 2015
 6. 6.        Valberedningens förslag till nya ledamöter för 2015
 7. 7.        Kalendarium
 8. 8.        Färjetrafik, turlista 2015
 9. 9.        Blankett fullmakt

Dokument

http://storavarholmen.se/?ai1ec_event=arsmote-3&instance_id=4069